روبرتو مولیترنی
 • ساختن یک فیلم کوتاه (ایده‌های کوچک و بزرگ)

    «ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   ایده های کوچک و بزرگ می توان ...

    «ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   ایده های کوچک و بزرگ می توان فیلم های کوتاه ۵۰ هزار یورویی ساخت و یا حتی می شود با پرداخت هیچ هزینه ای یک فیلم کوتاه خوب سا ...

  بیشتر بخوانید
 • ساختن یک فیلم کوتاه

  "ساختن یک فیلم کوتاه" بدترین یار به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری اغلب اوقات بی نظمی را با نبوغ و ...

  "ساختن یک فیلم کوتاه" بدترین یار به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری اغلب اوقات بی نظمی را با نبوغ و مسائل سطحی را با تصمیمات آنی اشتباه می گیریم. اگر تکنیک ها و محتویات، کنترل کار را به دست بگیر ...

  بیشتر بخوانید