تولید

برگ درخواست واگذاری فیلم (دریافت فایل)

فرم ارائه طرح (دریافت فایل)

مشاهده آنلاین فایل پی دی اف

آیین نامه نهایی تولید سال ۹۵ (دریافت فایل)

مشاهده آنلاین فایل پی دی اف

فرم ارائه طرح  (دریافت فایل)

مشاهده آنلاین فایل پی دی اف

فرم درخواست اقساط قرارداد  (دریافت فایل)

مشاهده آنلاین فایل پی دی اف

لیست برآورد بودجه (پیوست ۱ و ۲) (دریافت فایل)

مشاهده آنلاین فایل پی دی اف

لیست برآورد بودجه (پیوست ۳) (دریافت فایل)

مشاهده آنلاین فایل پی دی اف

موارد الزامی آرشیو جهت تسویه حساب مالی (دریافت فایل)

مشاهده آنلاین فایل پی دی اف