اختتامیه هشتمین جشنواره «نماز ونیایش به روایت دوربین»