مدیران اسبق

فرزاد هاشمی جعفر صانعی مقدم     محمد حسین صوفی
          تاریخ انتصاب: ۱۳۶۴/۷/۱   تاریخ انتصاب دوره اول: ۱۳۶۸/۷/۸ تاریخ انتصاب: ۱۳۷۴/۸/۲۷
  تاریخ انتصاب دوره دوم: ۱۳۷۶/۶/۱۶  
مجتبی اقدامی محمد آفریده ناصر علی باکیده
تاریخ انتصاب دوره اول: ۱۳۸۰/۸/۸ تاریخ انتصاب: ۱۳۸۲/۳/۱ تاریخ انتصاب: ۱۳۸۴/۱۲/۹
تاریخ انتصاب دوره دوم: ۱۳۸۳/۱۲/۲۴
هاشم میرزا خانی حبیب ایل بیگی فرید فرخنده کیش
تاریخ انتصاب: ۱۳۸۹/۴/۲۷ تاریخ انتصاب: ۱۳۹۲/۹/۳ تاریخ انتصاب: ۱۳۹۳/۱۲/۸