تماس با ما

روابط عمومی: ۸۶۰۸۴۶۱۱

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزدهم، شماره ۲۰  کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

شماره تلفن‌های مستقیم ساختمان گاندی

روابط عمومی و آژانس عکس: ۸۶۰۸۴۶۱۱

اداری : ۸۶۰۸۴۷۱۰ 

مالی : ۸۶۰۸۴۸۰۱ 

تولید : ۸۶۰۸۴۸۱۶  

جشنواره : ۸۶۰۸۴۸۲۹

آموزش :  ۸۶۰۸۴۸۵۱  

استانها : ۸۶۰۸۴۸۶۳