تماس با ما

روابط عمومی: ۸۶۰۸۴۶۱۱

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزدهم، شماره ۲۰  کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

شماره تلفن‌های مستقیم ساختمان گاندی

روابط عمومی و آژانس عکس: ۸۶۰۸۴۶۱۱

اداری و مالی: ۸۶۰۸۴۷۱۰  و  ۸۶۰۸۴۸۰۱

تولید و جشنواره: ۸۶۰۸۴۸۱۶  و  ۸۶۰۸۴۸۲۹

آموزش و استانها: ۸۶۰۸۴۸۵۱  و  ۸۶۰۸۴۸۶۳

تماس با دفاتر انجمن (نشانی و شماره تماس دفاتر و نمایندگی های انجمن سینمای جوانان ایران)