سایر جشنواره ها

توضیحات:

*جشنواره هایی که انجمن به هر شکل با ضوابط خود از آن ها حمایت و یا در برگزاری آن ها مشارکت می کند در جدول زیر آمده است.

*با کلیک و انتخاب بر روی هر جشنواره به فراخوان آن ارجاع داده می شود.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

راهنما:

برگزار شده است

برگزار خواهد شد

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جشنواره های حمایتی و مشارکت شده توسط انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان سال برگزاری شهر توضیحات
جشنواره مقاومت ۱۳۹۵ تهران برگزار شده است
جشنواره چهل چراغ ۱۳۹۵ تهران برگزار شده است
جشنواره سما ۱۳۹۵ تهران برگزار خواهد شد
جشنواره رضوی ۱۳۹۵ کشور برگزار شده است
جشنواره سلامت ۱۳۹۵ تهران برگزار شده است
جشنواره ۱۰۰ ۱۳۹۵ تهران برگزار خواهد شد
جشنواره سبز ۱۳۹۵ تهران برگزار خواهد شد 
جشنواره پرواز ۱۳۹۵ تهران برگزار خواهد شد
جشنواره روح الله ۱۳۹۵ تهران برگزار شده است
جشنواره سایه ۱۳۹۵ تهران برگزار شده است
جشنواره نهال ۱۳۹۵ تهران برگزار شده است
جشنواره ۱۰۰ ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است 
جشنواره موج ۱۳۹۴ کیش برگزار شده است
جشنواره چهل چراغ ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است
جشنواره سما ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است
جشنواره جلوه های آب ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است
جشنواره وارش ۱۳۹۴ بابل برگزار شده است
جشنواره رضوی ۱۳۹۴ کشور برگزار شده است
جشنواره حسنات ۱۳۹۴ اصفهان برگزار شده است
جشنواره عمار ۱۳۹۴ کشور برگزار شده است
جشنواره پروین ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است
جشنواره خورشید ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است
جشنواره نهال ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است
جشنواره اقتصاد مقاومتی(بیست و نه، یازده) ۱۳۹۴ تهران برگزار شده است