برنامه های اجرایی پژوهشی

اهداف:

فعالیت‌های پژوهشی عمده‌ترین پشتیبان آموزش هستند؛ از همین رو امور پژوهش در کلیه‌ی اموری که به حوزه‌ی آموزش مرتبط می‌گردد فعالانه حضور پیدا می‌کند تا شرایط بهبود کیفی و کمی مسائل آموزشی محقق گردد. اصلی‌ترین هدف امور پژوهش نهادینه کردن رفتارهای پژوهشی مرتبط با حوزه‌ی آموزش است.

شرح فعالیت‌ها:

امور پژوهش در ذیل معاونت‌ آموزش و پژوهش، فعالیت‌های زیر را در قالب برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت به انجام خواهد رساند.

• آسیب شناسی مشکلات در فرایند اجرای سیستماتیک دوره ها
• تولید محتوا ، پشتیبانی پژوهشی از دوره های آموزشی،…. تکدرس، مجازی و دوره های عادی
• طراحی سمینار، کنفرانس ، همایش علمی، پژوهشی
• طراحی دوره های بازآموزی مربیان، اجرای رتبه بندی مربیان و طراحی مکانیسم ارتقاء
• تالیف و ترجمه ، نشر جزوات آموزشی، تهیه و تأمین منابع آموزشی پشتیبان دوره ها
• نظارت و ارزیابی فرآیند آموزش
• تربیت نیروی متخصص در راستای گسترش حوزه پژوهش به تمام دفاتر
• ارائه طرح های پژوهشی مشارکتی
• تاسیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، آرشیو مواد سمعی و بصری
• طراحی دوره های خاص جهت توسعه دانش سینمایی پرسنل

شورای پژوهشی:

شورای پژوهشی با ۵ عضو و یک دبیر جلسات، حسب مواردی که به امورد پژوهش رسیده باشد، تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا درخواست‌های رسیده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. شورای پژوهش در مورد پیشنهاد تألیف کتاب، ترجمه متون تخصصی و خرید آثاری که با مأموریت‌های انجمن مرتبط می‌گردد، تصمیم‌گیری می‌کند. سایر مواردی که نیاز به اتخاذ تصمیم عملیاتی داشته باشد نیز در همین شورا مطرح می‌گردد.

همایش‌ها:

بر اساس برنامه‌ریزی کلان معاونت پژوهشی انجمن، سالانه همایش‌های علمی و پژوهشی مرتبط با اهداف انجمن طراحی و در زمان‌بندی‌های خاص اجرایی می‌گردد.