نایب رئیس هیات مدیره

محمد مهدی احمدی

عضو هیأت مدیره

حبیب ایل بیگی

عضو هیأت مدیره

علی جعفری

عضو هیأت مدیره

مهدی جعفری

رئیس هیأت مدیره

سیدصادق موسوی