معرفی تولیدات

گزارش تولیدات سال ۱۳۹۵

ردیفنام فیلمکارگرداندفتر تولید کنندهنوع حمایتمرحله تولیدقالبمدت زمان 
 
۱اسبهزاد آزادیتهرانمشارکتیپیش تولیدداستانی۱۵ 
۲خادم نورمینو بیگیتهرانمشارکتیخرید فیلممستند۲۰ 
۳دو ایده فیلمنامهمسعود رجبیتهرانتولید    
۴دست و آهنمنیژه آقاییهرمزگانتولیدتصویربرداریمستند۸ 
۵آب و آیینهمحمدرضا خسروی فرتهرانمشارکتیپیش تولیدداستانی۵ 
۶گیلداکیوان علیمحمدیتهرانحرفه اییتدوینداستانی۸ 
۷ابراهیمامید بنکدارتهرانحرفه اییتدوینداستانی۸ 
۸رقاصکامیر هنرمندتهرانمشارکتیاصلاح رنگداستانی۱۰ 
۹فراموش شدگیمنوچهر رمضانیتهرانمشارکتیپیش تولیدداستانی۱۵ 
۱۰حداحافظ گراشکیوان محسنیشیرازتولیدپیش تولیدداستانی۲۰ 
۱۱دختری در میان اتاقکریم لک زادهشیرازمشارکتیپیش تولیدداستانی۳۰ 
۱۲آن دو (آرا)یوسف کارگرارومیهمشارکتیپیش تولیدداستانی۳۰ 
۱۳حلقه مفقودهسید فرهاد نجفیقزوینمشارکتیپیش تولیدانیمیشن  
۱۴مسافرسعادتعلی سعید پورتبریزمشارکتیپیش تولیدداستانی  
۱۵ده برادرمحسن علیدادینجف ابادمشارکتیپیش تولیدمستند  
۱۶آشغال ( اول پاییز)عادل تبریزیمشهدمشارکتیپیش تولیدداستانی  
۱۷ابراهیمپویان رنجبرشیرازخرید فیلمصداگذاریداستانی  
۱۸لباس چرکمحمد داود عسگریشیرازخرید فیلمصداگذاریداستانی  
۱۹عروسحسین نمازیتهرانتولیدپیش تولیدداستانی  
۲۰بدلروناک جعفریتهرانقراردادپیش تولیدداستانی  
۲۱رتوشکاوه مظاهریتهرانخرید فیلماصلاح رنگداستانی  
۲۲زمان گمشدهامیررضا جلالیانقزوینفانداصلح تیتراژداستانی۱۰ 
۲۳واقعیت یک رویاهایده مرادیاردبیلخرید فیلماصلاح رنگمستند۳۰ 
۲۴دوربرگردونمحمود آقازادهقزوینمشارکتیتولیدداستانی۲۰ 
۲۵پیژامه راه راه پدر را باد بردمحمد صادقیمشهدمشارکتیتولیدداستانی۲۰ 
۲۶مردانگیعلیرضا سلطانی محمد عزیزیزنجانتولیدپیش تولیدداستانی۵ 
۲۷نسبت خونیحسین امیری دوماری و پدرام پور امیریکرمانتولیدپیش تولیدداستانی۳۰ 
۲۸هاریمحمد داودیمشهدمشارکتیپیش تولیدداستانی۳۰ 
۲۹پیلهمسعود میرزاییتهرانفاندپیش تولیدداستانی۱۰ 
۳۰سه نقطهسوسن بیانیتهرانفاندپیش تولیدداستانی  
۳۱مه آلودعلی خسروی کوهستانی فاندخرید فیلمداستانی  
۳۲صدای نرگسهادی رهبر فاندخرید فیلمداستانی  
۳۳برگها آهسته میریزندمحمدرضا زمانی پوربیرجند خرید فیلمداستانی  
۳۴حفره مشترکاسما ابراهیم زادگانتهران خرید فیلمداستانی  
۳۵طلعتامیر ربوبین رویینیتهرانمشارکتیپیش تولیدداستانی۲۰ 
۳۶چمدان خیساشکان احمدیتهرانتولیدپیش تولیدداستانی۱۰ 
۳۷هنوز نهارین پوروزیری (مجید برزگر)تهرانمشارکتیپیش تولیدداستانی۱۰ 
۳۸تیرآخرحسین حبیبیاردبیلتولیدارشیوانیمیشن  
۳۹عید مردگانفضل ا… تاری تولیدارشیومستند  
۴۰شاخ وانمهتاب صداقتبوشهرتولیدارشیوداستانی۱۵ 
۴۱دادزنامیرمسعود سهیلیمشهدتولیدتصویربرداریداستانی۲۰ 
۴۲مردی بنام ۹۹۹۹۹۹۹۹۹کریم عظیمیاردبیلتولیدپیش تولیدتجربی۱۰ 
۴۳عروسکابوالفضل شکیبا تولیدتدوینداستانی  
۴۴اب و اتشظفرقندی تولیدارشیومستند  
۴۵پریهشکرگذار ناوی تولیدارشیومستند  
۴۶دلفین هابهنام عابدی مجید برزگرتهرانتولیدتدوینداستانی۱۵ 
۴۷فاتحین دزاحسان صامت زاده خرید فیلمارشیومستند  
۴۸چرخهمحمد بخشی خرید فیلمارشیوداستانی۱۵ 
۴۹همه چیز به ارث خواهد رسیدپوریا پیشواییکرجحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۱۲ 
۵۰سربازسعید حسین پورملایرحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۲۰ 
۵۱واحد ۳-۵-۷حامد حیدری ذاکرکرمانشاهحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۱۵ 
۵۲بدون شرحامیر اسماعیل رستگارکرمانشاهحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۵ 
۵۳جادهامین خجستهشیرازحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۸ 
۵۴شهید رکنیرامین شه منششیرازحمایت از تولیدعقد قراردادمستند  
۵۵اجیرمحمد کارتتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۲۵ 
۵۶رحیلحمید عزیزیاردبیلحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۱۵ 
۵۷گزارش یک قتلپویا نبیتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۲۰ 
۵۸اسلحه مقدسفاطمه طوسیتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۳۰ 
۵۹سرباز (هنرمندان شهید)جواد میرزایی صیقلانیرشتحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۵ 
۶۰دواراعظم مرادیخرم آبادحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۶۱لالاییحسین سپهوندخرم آبادحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۶۲چکانسید محمد طاهریانخرم آبادحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۶۳آبشار بیشهحجت اله علیپورخرم آبادحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۶۴گوشه ها و زاویه هامجتبی حیدریتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۲۵ 
۶۵مرزمسعود حاتمیتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۱۲ 
۶۶گناباد شهر قنواتعلی اکبر اسماعیلیگنابادحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۶۷دستواره های کویرفاطمه رسول زادهتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۶۸لمس زندگیفاطمه رسول زادهتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۶۹ماکوفاطمه رسول زادهتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۷۰گره گشافاطمه رسول زادهتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۷۱باغ دلگشاعلی خوشدلیکاشانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۷۲بادگیرعلی شاهیدهکاشانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۷۳دیار حیدریهعباس باقریانتربت حیدریهحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۷۴روزگار سیرافنصیر درویش وندبوشهرحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۷۵چای ایرانینواب محمودیرشتحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۰ 
۷۶دادزنامیرمسعود سهیلیمشهدحمایت از تولیدتدوینداستانی۲۰ 
۷۷او فرشته میسازدکاوه بهرامی مقدمستادحمایت از تولیدتصویربرداریداستانی۲۵ 
۷۸ایران نتشکوفا کریمیستادحمایت از تولیدصداگذاریمستند۴۵ 
۷۹روزگار برزخی جمالرضا محمدی نوریستادحمایت از تولیدتصویربرداریداستانی۲۰ 
۸۰طنابآذر معصومیسنندجحمایت از تولیدتدوینانیمیشن۶ 
۸۱اسببابک ناهیدیتبریزحمایت از تولیدارشیوداستانی۲۰ 
۸۲کافکامحمدهادی امینیتبریزحمایت از تولیدارشیوداستانی۲۰ 
۸۳در آینهمصطفی آل احمدستاد مرکزیحمایت از تولیدپیش تولیدتجربی۱۵ 
۸۴نامه ای به کودکان غزهدانش اقباشاویستاد مرکزیحمایت از تولیدآماده نمایش-تحویل ارشیو نشدهداستانی۸ 
۸۵بازگشتنقی نعمتیاردبیلحمایت از تولیدپیش تولیدداستانی۲۰ 
۸۶جزیره نقاشیجواد رمضانیبوشهرحمایت از تولیدتولیدانیمیشن۱۵ 
۸۷فاقد سوء پیشینهرضا نوروزی گهرقمحمایت از تولیدتولیدداستانی۲۰ 
۸۸زمان مردهروح الله مولویقمحمایت از تولیدتولیدداستانی۱۵ 
۸۹مردی که اینجا نبودسید عطاالله مجابیقزوینحمایت از تولیدتولیدانیمیشن۱۰ 
۹۰کازانحبیب باوی ساجدستاد مرکزیحمایت از تولیدآماده نمایش-تحویل ارشیو نشدهمستند۴۰ 
۹۱روز بیاد ماندنینیما عباس پورستاد مرکزیحمایت از تولیدپیش تولیدداستانی۱۵ 
۹۲پیرمردمصطفی امامیستاد مرکزیحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۲۵ 
۹۳شاید گلستان همین جاستفاطمه مرزبانگرگانحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۳۰ 
۹۴شهر منسیدجواد میرهاشمیتربت حیدریهحمایت پس از تولیدآماده نمایش-تحویل ارشیو نشدهمستند۲۵ 
۹۵شکارچی گرگمهدی نادری نجف آبادیستاد مرکزیحمایت از تولیدتدوینداستانی۲۰ 
۹۶حسمرتضی مصطفویتویسرکانحمایت از تولیدتولیدداستانی۱۲ 
۹۷تاریخ به روایت یک کلاس پنجمبهرام غضنفریخرم آبادحمایت از تولیدتولیدمستند۱۵ 
۹۸سگ کشعباس دوست قرینهمدانحمایت از تولیدتولیدمستند۲۰ 
۹۹نامهبهزاد رسول زادهتالشحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۲۰ 
۱۰۰قابلمه های چدنیوحید شعبانیکرجحمایت پس از تولیدتولیدداستانی۲۰ 
۱۰۱لحظهمحمود نظریهمدانحمایت از تولیدتولیدانیمیشن۱۰۰” 
۱۰۲گور معلقطاهره حسن زادهتهرانحمایت از تولیدعقد قراردادداستانی۱۵ 
۱۰۳زندان تاریکمحمد عبدلی زادهتهرانحمایت از تولیدتولیدمستند۳۰ 
۱۰۴شهر خاموشسعید شاهوردیخرم آبادحمایت از تولیدتدوینانیمیشن۴ 
۱۰۵آبی به رنگ آسمانحسن قهرمانیاردبیلحمایت از تولیدتدوینمستند۳۵ 
۱۰۶شما هم دعوتیدیوسف یزدانیاردبیلحمایت از تولیدتدوینداستانی۱۳ 
۱۰۷رادیکالعلیرضا اسفندیارنژادکرجحمایت از تولیدتولیدداستانی۱۰ 
۱۰۸سیمبانسید امین موسویاردبیلحمایت از تولیدتولیدمستند۱۵ 
۱۰۹امیدبهزاد مولوداردبیلحمایت از تولیدتولیدداستانی۱۵ 
۱۱۰حیقوق نبیحسن نانکلی اهوراتویسرکانحمایت از تولیدتولیدمستند۲۵ 
۱۱۱میخنرگس رستمی معزهمدانحمایت از تولیدتدوینانیمیشن۵ 
۱۱۲شهید هنرمند کامران ترکمدحسن نانکلی اهوراتویسرکانحمایت از تولیدپیش تولیدمستند۳۰ 
۱۱۳شهید هنرمند قاسم جعفریانمجید ابراهیمیانشهرکردحمایت از تولیداتمام متریال ارشیو نداده هنوزمستند۳۰ 
۱۱۴شهید هنرمند (مسعود ترابی نژاد)محمود شهبازیبندرعباسحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۳۰ 
۱۱۵شهید هنرمند ابراهیم اصغرزادهمرتضی غیورمشهدحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۵ 
۱۱۶شهید هنرمند مسعود سهیلیمرتضی غیورمشهدحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۵ 
۱۱۷فانوس (شهید هنرمند)علی ملکیاردبیلحمایت از تولیدتصویربرداریمستند۱۵ 
۱۱۸شهید هنرمندمیثم آقاجان زادهقزوینحمایت از تولیدتصویربرداریمستند۲۵ 
۱۱۹(شهبد هنرمند حسن نیاسری)قاب سرخحسین گودرزیکرجحمایت از تولیدصداگذاریمستند۱۵ 
۱۲۰شهید هنرمند یزدانشناسیزدان باقریکرمانشاهحمایت از تولیدعقد قراردادمستند۱۵ 
۱۲۱یک بی کلهمیترا بیاتتویسرکانحمایت از تولیدتولیدانیمیشن۱۰۰” 
۱۲۲شهید کمیلیمحسن بیطرفانقمحمایت از تولیدتولیدمستند۱۰ 
۱۲۳شهید باروزهمصطفی داوطلبخرم آبادحمایت از تولیدتولیدمستند۱۵ 
۱۲۴شهید هاتفمحمد هادی امینیتبریزحمایت از تولیدتولیدمستند  
۱۲۵نشئه یا خمارروح اله بهرامیقمحمایت از تولیدتولیدداستانی۲۰ 
۱۲۶دید سنگربانجواد محمدی نژادشهرکردحمایت از تولیدتولیدداستانی۱۵ 
۱۲۷رخشا (شهید هنرمند ارسلان)محمد خلیلی نژادرفسنجانحمایت از تولیدتولیدمستند۲۰