فرم مشخصات اجرایی و تولید

پرسشنامه ای که در اختیار دارید توسط معانت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری طراحی شده و هدف از این پژوهش، بررسی فرآیند تولید فیلم کوتاه در کشور است. خواهشمند است با اختصاص دقایقی از وقت خود، ما را در انجام این امر یاری فرمایید.

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true” ajax=”true” tabindex=”0″]