سایر جشنواره ها

توضیحات:

*جشنواره هایی که انجمن به هر شکل با ضوابط خود از آن ها حمایت و یا در برگزاری آن ها مشارکت می کند در جدول زیر آمده است.

*با کلیک و انتخاب بر روی هر جشنواره به فراخوان آن ارجاع داده می شود.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

راهنما:

برگزار شده است

برگزار خواهد شد

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جشنواره های حمایتی و مشارکت شده توسط انجمن سینمای جوانان ایران

عنوانسال برگزاریشهرتوضیحات
جشنواره مقاومت۱۳۹۵تهرانبرگزار شده است
جشنواره چهل چراغ۱۳۹۵تهرانبرگزار شده است
جشنواره سما۱۳۹۵تهرانبرگزار خواهد شد
جشنواره رضوی۱۳۹۵کشوربرگزار شده است
جشنواره سلامت۱۳۹۵تهرانبرگزار شده است
جشنواره ۱۰۰۱۳۹۵تهرانبرگزار خواهد شد
جشنواره سبز۱۳۹۵تهرانبرگزار خواهد شد 
جشنواره پرواز۱۳۹۵تهرانبرگزار خواهد شد
جشنواره روح الله۱۳۹۵تهرانبرگزار شده است
جشنواره سایه۱۳۹۵تهرانبرگزار شده است
جشنواره نهال۱۳۹۵تهرانبرگزار شده است
جشنواره ۱۰۰۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است 
جشنواره موج۱۳۹۴کیشبرگزار شده است
جشنواره چهل چراغ۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است
جشنواره سما۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است
جشنواره جلوه های آب۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است
جشنواره وارش۱۳۹۴بابلبرگزار شده است
جشنواره رضوی۱۳۹۴کشوربرگزار شده است
جشنواره حسنات۱۳۹۴اصفهانبرگزار شده است
جشنواره عمار۱۳۹۴کشوربرگزار شده است
جشنواره پروین۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است
جشنواره خورشید۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است
جشنواره نهال۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است
جشنواره اقتصاد مقاومتی(بیست و نه، یازده)۱۳۹۴تهرانبرگزار شده است