تماس با ما

دبیر جشنواره: سیدصادق موسوی

جشنواره بخش ملی: ۸۶۰۸۴۸۱۶

روابط عمومی: ۸۶۰۸۴۶۱۱

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزردهم، شماره ۲۰  کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

شماره تلفن‌های مستقیم ساختمان گاندی

اطلاعات: ۳-۸۸۷۷۳۱۱۲

 

روابط عمومی: ۸۸۷۹۷۱۰۶ (فاکس) – ۸۸۸۷۰۷۶۶

مدیریت عامل: ۲-۸۸۷۸۹۵۹۱ (فاکس)

آژانس عکس : ۸۸۶۶۴۹۹۸

امور استانها: ۸۸۷۹۷۸۷۹ (فاکس)

جشنواره: ۸۸۷۹۵۶۷۵ (فاکس) – ۸۸۷۷۹۲۷۱

اداری و مالی: (فاکس) ۸۸۶۶۴۹۹۴-۸۸۷۷۸۰۴۲

تولید: ۸۸۷۹۷۰۹۷ – ۸۸۶۶۴۹۹۳

سایت اینترنت: ۸۸۷۷۴۷۴۹

بین الملل و بازرگانی: ۸۸۷۷۹۰۷۳ – ۸۸۶۶۴۹۹۲

آموزش: ۸۸۷۹۷۹۶۰ – ۸۸۶۶۴۹۹۵

حراست: ۸۸۶۶۴۹۹۷

جشنواره: ۸۸۷۹۵۶۷۵ (فاکس) – ۸۸۷۷۹۲۷۱

اداری و مالی: (فاکس) ۸۸۶۶۴۹۹۴-۸۸۷۷۸۰۴۲

تولید: ۸۸۷۹۷۰۹۷ – ۸۸۶۶۴۹۹۳

سایت اینترنت: ۸۸۷۷۴۷۴۹

بین الملل و بازرگانی: ۸۸۷۷۹۰۷۳ – ۸۸۶۶۴۹۹۲

آموزش: ۸۸۷۹۷۹۶۰ – ۸۸۶۶۴۹۹۵

حراست: ۸۸۶۶۴۹۹۷

شما می توانید از طریق فرم زیر با ستاد تماس حاصل فرمایید.

لطفا صبر کنید