اخبار انجمن

دفتر ویژه تهران انجمن سینمای جوانان برگزار می‌کند:  کارگاه «از ایده تا اجرا» برای نگارش فیلمنامه کوتاه/ استفاده از روش طوفان فکری

انجمن سینمای جوانان دفتر ویژه تهران اقدام به برگزاری کارگاه «از ایده تا اجرا» با حضور حامد سلیمانزاده کرده است...